Chương trình tư vấn Thiết kế và định giá sản phẩm - Dịch vụ cạnh tranh của tổ chức PEC sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp có tính khoa học và thực tiễn, nhạy bén, từ đó doanh nghiệp tự kiến tạo năng lực định giá chuyên nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất và giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp.

Quy trình tư vấn: 

dinh-gia-san-pham