Vấn đề của các Doanh nghiệp hiện nay là: Một vị thế trên thị trường - Xã hội hóa mọi hoạt động kinh doanh, và vũ khí chính là hệ thống chiến lược. Chương trình tư vấn Chiến lược Doanh nghiệp của tổ chức PEC được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm ra bản đồ chiến lược để tái định vị con đường đi đến mục tiêu trong giai đoạn hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, xác lập lợi thế cạnh tranh bền vững.

chien-luoc-doanh-nghiep